შესვლა
 

უფრო მეტი ვიდრე შენს საფულეს შეუძლია
 

სწრაფი და მოქნილი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი

თვისებები

 

უსაფრთხოება

ელექტრა ფეი პასუხისმგებლობით ეკიდება მომხმარარებელთა მონაცემებს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მაღალი დონის უსაფრთხოებას და მუდმივად ვზრუნავთ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემების დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე. ჩვენთან თქვენი მონაცემები დაცულია.

 

საერთაშორისო

ჩვენი მეშვეობით შესაძლებელია უმოკლეს დროში შეასრულოთ გადარიცხვები და სხვადასხვა ტიპის გადახდები.
ჩვენი სერვისებით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

 

ფულადი სახსრების სეგრეგაცია

ყველა ფულადი სახსრები, რომლებიც ინახება მომხრებელთა პირად საფულეში, სეგრეგირებულია კომპანიის  ფულადი სახსრებისაგან. საფულეში არსებული თანხები წარმოადგენს კლიენტების საკუთრებას და განთავსებულია კომპანიის მფლობელობაში არსებულ ნომინალურ ანგარიშებზე.

 

 

ვინ ვართ ჩვენ?

კომპანია ელექტრა ფეი არის საქართველოში რეგისტრირებული
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი.
ჩვენი საქმიანობა რეგულირდება და ინსპექტირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ.

რას ვსაქმიანობთ?

  • ჩვენ ძირითადი საქმიანობაა საგადახდო დავალებების მიღება დამუშავება და შესრულება.
  • სავალუტო ოპერაციების შესრულება.
  • არსებული ელექტრონული სერვისების დაკავშირება და ახლის შექმნა.

ElectraPay თქვენი საფულეა.

 

,,საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,  საგადახდო მომსახურების მომხმარებელს უფლება აქვს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვის დღიდან არაუგვიანეს 6 თვის განმავლობაში, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის წინააღმდეგ საჩივრით მიმართოს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულ დავების განმხილველ კომისიას (შემდგომ − კომისია) მხოლოდ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის წარდგენილი საჩივრის დადგენილ ვადაში დაუკმაყოფილებლობის (მათ შორის, პასუხის გაუცემლობის) ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში. მომხმარებელი უფლებამოსილია კომისიას მიმართოს, თუ მისი მოთხოვნა არ აღემატება 50 000 ლარს ან უცხოურ ვალუტაში 50 000 ლარის ეკვივალენტს (სადავო ქმედების განხორციელების თარიღით ან წარდგენის დღის თარიღით). კომისია დავას განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის წარმოებაში მიღებიდან 90 კალენდარული დღის ვადაში (შესაძლოა გახანგრძლივდეს 30 კალენდარული დღით). კომისია დავას განიხილავს უსასყიდლოდ. მომხმარებელს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს კომისიისთვის მიმართვის გარეშეც.

 


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/proteller/tmp) in Unknown on line 0